Loading

Please wait
Top
  >  Daily   >  Tibet 1 : Chongqing Transit & Lhasa
Hongyadong

Today is basically a traveling day to Lhasa.

As I had 9 hours for transit at Chongqing, I walked around a bit.

******************************************************

0:35 Flight: Singapore to Chongqing

5:00 Arrive in Chongqing

7:20 Wang Xian Mian

8:15 Hongyadong

11:00 Come back to Chongqing Airport

12:00 Receive Tibet Visa

14:25 Flight: Chongqing to Lhasa

17:00 Arrive in Lhasa

19:00 Arrive at our hotel in Lhasa city

20:00 Dinner

******************************************************